JQACV chúng tôi được chứng nhận ISO/IEC 17025 từ AOSC, một cơ quan công nhận tại Việt Nam, vào ngày 18 tháng 11 năm 2021.

Mã số: VLAC-1.0463

Hiện nay, chúng tôi có thể hiệu chuẩn nhiều hạng mục hơn, đặc biệt là trong lĩnh vực độ dài, ví dụ như vòng bạc chuẩn, dưỡng đo ren, vòng ren chuẩn và các thiết bị đo đường kính trong.

Vui lòng tham khảo liên kết bên dưới để biết thêm phạm vi hiệu chuẩn được công nhận của chúng tôi.

http://www.jqavietnam.com/vi/dich-vu/pham-vi